CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de minor şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal. Aceasta se completează cu majuscule.


CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI)


CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI – original şi copie;
ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau al reprezentantului legal şi prezenţa obligatorie a acestora la ghişeu;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR sau, după caz, SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ (CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul în care părinţii sunt divorţaţi – original şi copie;


ACTUL DE PROPRIETATE cu care părintele face dovada ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile)– original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.